4 uurs race

Link naar de inschrijving: https://www.sqmtime.com/nl-4uurswedstrijdBerlicum

Regelement

Artikel 1. Deelname
De 4 UURS wedstrijd van Berlicum is een mountainbikewedstrijd met als doel zoveel mogelijk ronden te rijden gedurende 4 uur. De wedstrijd is voor solo-rijders en teams van maximaal 4 personen. De  teams van maximaal 4 personen rijden in estafette vorm. Steeds is er één  deelnemer op het parcours aanwezig. De deelnemers worden automatisch geklasseerd in de categorie solo of teams. De teams kunnen bestaan uit zowel mannen als vrouwen, de wedstrijd wordt verreden als één open klasse
 
Artikel 2. Inschrijven
Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven vanaf 4 april 2024 via de link op de website www.mtbwedstrijdberlicum.nl Dit kan tot en met 24 mei 2024. De limiet is gesteld op maximaal  80 teams en 19 solo rijders. Als het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt stopt automatisch de mogelijkheid om in te schrijven. Wel is er een mogelijkheid om dan op een wachtlijst geplaatst te worden. Minimum leeftijd voor de teams is 16 jaar op de wedstrijddag. Bij de solo wedstrijd is de minimum leeftijd 18 jaar op de wedstrijddag. Het inschrijfgeld voor deelname bij voorinschrijving is €18,50 per persoon. Dus voor solorijders €18,50,  teams van 4 personen €74,-, 3 personen €55,50, 2 personen €37,-. Dit bedrag dient in een keer betaald te worden. Bij inschrijving na 12 mei zijn de inschrijfkosten €22,50 per persoon.
Nadat de betaling is afgerond is de inschrijving definitief. De deelnemerslijst is terug te vinden in op https://www.sqmtime.com/nl-4uurswedstrijdBerlicum. Bij afmelding voor 12 mei 2024 wordt het inschrijfgeld teruggestort. Per persoon wordt €5,- administratiekosten in mindering gebracht. Na 12 mei 2024 is er geen teruggave van het inschrijfgeld (i.v.m. met de reeds gemaakte kosten door de organisatie). Mocht een deelnemer van een team verhinderd zijn door bv. ziekte of blessure, dan kan na overleg en goedkeuring van de organisatie een vervanger starten. Mocht een solorijder zich door bv. ziekte of blessure afmelden na 12 mei dan wordt door de organisatie bepaald wie van de wachtlijst hiervoor in aanmerking komt.
 
Artikel 3. Mountainbike/helm
Aan de wedstrijd mag alleen deelgenomen worden met een mountainbike (zowel: 26 – 27,5 of 29 inch is toegestaan). Een fatbike is toegestaan, hiervoor is geen apart klassement. Elektrische mountainbikes, gravelracers en cyclocross fietsen zijn uitgesloten van deelname. Ook een krom stuur (racefiets/gravel) is niet toegestaan. De mountainbike dient in goede staat van onderhoud te verkeren. Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht. Ook bij het inrijden op het parcours en in de wisselzone.
 
Artikel 4. Verklaring goede gezondheid
De deelnemer verklaart door in te schrijven voor deze wedstrijd in goede gezondheid te verkeren en een goede fysieke conditie te hebben. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen voor, tijdens of na de wedstrijd.
 
Artikel 5. De wedstrijd
Om 17.00 uur starten de teams van 4. Twee minuten later starten de solorijders (heren en dames). Gedurende de gehele wedstrijd is het verplicht voor iedere deelnemer om het stuurbord zichtbaar op de voorzijde van de mountainbike te hebben. Het stuurnummerbord mag niet verkleind worden. Bij constatering van het niet voldoen aan dit artikel wordt 1 ronde in mindering gebracht op het totaal aantal afgelegde rondes.

Elk team ontvangt één bidon met registratiechip (en stuurborden) van de organisatie die dient als “estafettestok”. Solo-rijders ontvangen een stuurbord met registratiechip. De rijder die op het parcours aanwezig is dient de bidon altijd bij zich te hebben op de mountainbike in de bidonhouder op de schuine buis. Draagt men de bidon te hoog (bidon in achterzak/rugzak of onder het zadel) dan wordt de ronde (mogelijk) niet geregistreerd bij doorkomst start/finish. Verlies van de bidon of stuurbord tijdens de wedstrijd is voor eigen risico en er zal geen registratie plaatsvinden.

Voor de registratiechip dient getekend te worden. Hiermee machtigt de deelnemer de organisatie om het bedrag van € 10,- van zijn/haar rekening af te laten schrijven, indien de registratiechip na afloop van de wedstrijd niet wordt ingeleverd of is verloren. Direct na de finish staan medewerkers van de organisatie klaar om de registratiechips in ontvangst te nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inleveren.

Alleen in de wisselzone mag een team van rijder wisselen. Dit gebeurt door het doorgeven van de bidon. In de wisselzone mogen dus maximaal 2 rijders van 1 team gelijktijdig aanwezig zijn. De wisselzone is te bereiken via een aparte ingang. Er dient in de wisselzone altijd met de rijrichting mee gefietst te worden. Na het wisselen dien je via de uitgang de wisselzone te verlaten. Elke vorm van hulp door derden is verboden. Men mag tijdens de wedstrijd op het wedstrijdparcours niet begeleid of geholpen worden, noch bevoorraad worden door derden. Bevoorrading dient plaats te vinden in de wisselzone. In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk, zal de deelnemer zich op eigen kracht moeten begeven via het officiële parcours (en in de juiste rijrichting) naar de wisselzone. Tijdens het evenement wordt er door de organisatie gecontroleerd op het niet volledig rijden c.q. afsnijden van het parcours. Er zijn meerdere controlepunten op het parcours. Constatering hiervan leidt tot diskwalificatie van de solorijder of het team.

Er is een mogelijkheid om het parcours van de 4 uurs wedstrijd te verkennen NA de wedstrijd van categorie 7. Voor of tijdens de wedstrijden van de jeugd verkennen is niet toegestaan en zal bestraft worden.

Artikel 6. Winnaar en prijzen
Het team of solorijder die na het verstrijken van de 4 uurs limiet de meeste rondes heeft afgelegd is winnaar van de MTB Race 4 uurs Mountainbikewedstrijd van Berlicum. Bij een gelijk aantal rondes is de snelste tijd bepalend waarin dit aantal rondes is afgelegd. De uitslag is constant te volgen via https://www.sqmtime.com/nl-4uurswedstrijdBerlicum
Tot een half uur na de finish van de winnaar kan over de uitslag gereclameerd worden. Daarna is de uitslag officieel.
De eerste 3 in het klassement per categorie solo of team worden gehuldigd. Er wordt geen onderscheid in geslacht gemaakt.
 
Artikel 7. Reclame
Publiciteit op mountainbike en kleding is toegestaan. Voor alle andere vormen van reclame zoals vlaggen, spandoeken en banners e.d. met bedrijfspromotie dient vooraf met de organisatie contact opgenomen te worden. De organisatie maakt tijdens het evenement foto’s en filmpjes welke gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden van het evenement (social media). Indien men hiertegen bezwaar heeft dient de deelnemer dit bij de inschrijving aan te geven.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid organisatie
De organisatie wijst elke aansprakelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstal, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers voortvloeiende uit deelname of het bijwonen van het evenement.
 
Artikel 9. Kennis van het reglement
Bij het afhalen van de startbescheiden dient een handtekening geplaatst te worden op de inschrijflijst voor ontvangst van de startbescheiden en kennisname van het reglement. Mocht er om wat voor reden een andere coureur opgesteld worden dan vooraf is ingeschreven (team) dan dient dit bij het afhalen van de startbescheiden duidelijk aan de organisatie gemeld te worden. Na het ondertekenen van de startlijst is dit niet meer mogelijk. Bij constatering van een niet gemelde wijziging zal een sanctiemaatregel worden toegepast.
 
Artikel 10. Medische verzorging
Gedurende het evenement is er een permanente EHBO nabij de wisselzone.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
Mocht tijdens het evenement blijken dat het reglement in iets niet voorziet, dan beslist de organisatie.
 
Artikel 12. Fair play
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk/onsportief wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de deelnemer/gehele team. Onderling respect tussen deelnemers, toeschouwers en organisatie is van belang voor een goed verloop van het evenement.